Tesseract: 训练(续)

ZMonster at 
目录更易配置和使用的训练工具获取工具配置训练字符识别歧义校正旧版本格式新版本格式词典: DAWG 文件《Tesseract:训练》。本篇主要解释一下 DAWG 文件的生成方法,并提供一个更易用的训练工具。更易配置和使用的训练工具获取工具配置{ "name": "chi_eng", "font": { "wqy": { "font-dir": "/usr/share/fonts/truetype", "sub-font": { "fixed": "WenQuanYi Micro Hei" ……